ત્રિપદી:

આભાસી અસ્તિત્વ છતાં

પહોચાડી દીધાં અમને રણ થી રસ્તા સુધી

મૃગજળ હંમેશા છળનારાં નથી હોતાં.

રચના:- મનીષા

મનીષા

Advertisements