*…સ્વાગત છે મિત્રો …*

“શબ્દ થઈ ફૂટતી રહી ભાવસરવાણી;

 

થઈ શબ્દ વહેતી રહી ઉરવાણી…”

 

-મનીષા

 

 

મિત્રો,

 

ભિતરી ભાવનાઓ ને શબ્દો સાથે સંયોજિત કરવા નો પ્રયાસ કર્યો છે.

 

અંતર ના “અંતરંગ” ખૂણા ને અનાવૃત કરવા નો પ્રયાસ છે

 

Advertisements